Salg- & Leveringsbetingelser

1. Definitioner
1.1. Ved ”LT” forstås L. Thalund Instrument ApS, og ved ”kunde” forstås den, som køber et produkt af L. Thalund Instrument. Alle ordrer og indgåede handler er underkastede nedenstående samhandelsbetingelser. Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

2. Priser
2.1. Alle priser er angivet i danske kroner og er excl. moms og levering og andre evt. offentlige omkostninger.
2.2. LT forbeholder sig retten til at ændre og regulere priser uden varsel.
2.3. Priserne er endvidere angivet eksklusive transport til kunden samt forsikring i forbindelse hermed. Førnævnte bestemmelse gælder for levering til kunder i såvel Danmark som uden for Danmark.
2.4. Ved bestilling under 700 kr. + et ekspeditionsgebyr på ialt 75 kr.

3. Betalingsbetingelser
3.1. Med mindre andet er skriftligt aftalt sendes enhver ordre mod postopkrævning/efterkrav. Vælger kunden at betale med kort, hæves beløbet ved afsendelse af ordren.
3.2. Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag.
3.3. Betaler kunden ikke rettidigt, er LT berettiget til at tilskrive renter, ifølge rentelovens bestemmelser og rykkergebyrer (kr. 100,00 pr.) pr. rykkerbrev.

3A. Ejendomsforbehold
3.A. LT forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil købesummen er fuldt indbetalt.

4. Levering og evt. forsinkelse
4.1. Levering sker fra LTs lager med fragtmand, afhægig af af varernes størrelse afsendes varerne med GLS eller DSV.
Vi afsender varerne hurtigst muligt.

4.2. Kunden skal ikke kunne påberåbe sig forsinkelse med levering af varen, med mindre parterne forinden har indgået skriftlig aftale om, at levering skal ske nøjagtig til den aftalte tid og samtidig har aftalt, at forsinkelse derudover skal kunne påberåbes af kunden, således at kunden alene kan hæve købet, men ikke kræve erstatning for sit tab i anledning af forsinkelse.

4.3. Kunden er under ingen omstændigheder berettiget til at returnere modtagne varer, med mindre han forinden har forespurgt LT, om de ønsker varen returneret eller vil disponere over varen, der hvor den befinder sig. Kunden er under alle omstændigheder forpligtet til at følge LTs instruktioner vedrørende varen.


5. Force Majeure
5.1. LT er fri for ansvar for alle manglende, mangelfulde, eller forsinkede leveringer, som helt eller delvist er forvoldt af krig, oprør, uroligheder, strejke, lockout, embargo, brand, oversvømmelser, jordskælv og andre udefrakommende faktorer, som er udenfor LTs kontrol, og som væsentligt forringer muligheden for opfyldelsen af LTs forpligtelser, eller som medfører, at opfyldelse af forpligtelserne ikke er økonomisk forsvarlig for LT. Den førnævnte opremsning af force majeure-lignende forhold, er ikke udtømmende.
5.2. Køber er ikke i nogle af ovenstående tilfælde berettiget til at fremsætte krav om skadeserstatning mod LT, ej heller i tilfælde af udskudt eller manglende levering.

6. Reklamation
6.1. Lider varen af en væsentlig mangel, kan kunden opfordre LT til at afhjælpe manglen, evt. ved omlevering indenfor rimelig frist, som LT fastsætter efter nærmere vurdering af selve aftaleforholdet. Efterkommer LT ikke denne opfordring, eller meddeler LT, at de ikke vil afhjælpe manglen eller foretage omlevering af varen indenfor fristen, kan kunden hæve købet.
6.2. Kunden er straks efter levering har fundet sted forpligtet til at undersøge og efterprøve den/de leverede varer. Kunden har endvidere pligt til straks herefter og inden 5 dage efter leveringen at reklamere over fejl og mangler ved den/de leverede varer, herunder beskadigede varer. Sker reklamation ikke senest 5 dage efter levering, har kunden mistet retten til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, dog undtaget skjulte mangler, hvorved forstås mangler som ikke kunne eller burde være opdaget i forbindelse med en sædvanlig grundig undersøgelse af den/de leverede varer.
6.3 Har kunden ikke inden 12 måneder efter levering meddelt LT, at man vil påberåbe sig en mangel ved den/de leverede varer, kan manglen ikke senere gøres gældende, med mindre LT skriftligt overfor kunden har påtaget sig at indestå for den/de leverede varer i længere tid.

6.4. I tilfælde af LTs misligholdelse kan kunden ikke kræve erstatning af LT for sit tab, hverken direkte eller indirekte.

7. Reparation af varer
7.1. Varer tages kun retur til reparation efter, at kunden har indgået en forudgående skriftlig aftale med LT herom, samt under nedenstående betingelser.
7.2. For så vidt angår returvarer på grund af fejl skal alle returvarer returneres i original emballage. De returnerede varer skal vedlægges en kopi af fakturaen.
7.3. I tilfælde af, at de returnerede varer ikke er behæftet med fejl, vil LT fakturere kunden et gebyr for gennemsyn/kontrol af varene. Gebyret afhænger af LTs omkostninger og tidsforbrug i forbindelse med gennemsynet/kontrollen.
7.4. Al forsendelse sker for kundens regning og risiko, herunder betales omkostninger ved returnering af returvarer af kunden.
7.5 Der kræves udførlig beskrivelse af evt. fejl og mangler. Beskrivelser som ”ødelagt”, ”defekt”, ”fejl”, “død”, accepteres ikke.

8. Forbehold
8.1. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer, prisændringer og –stigninger i brochurer, på prislister og websites.
8.2. LT forbeholder sig retten til at ændre på produkter, produktspecifikationer eller dele heraf uden forudgående varsel, såfremt dette sker uden nogen form for funktionsmæssig ulempe for køber.
8.3. LT er ikke forpligtet til at yde anden support end den samme som producenten yder på produktet.

9. Tvister
Enhver tvist mellem LT og køber skal afgøres efter dansk ret med Københavns Byret som værneting.

10. Fortrydelsesret
Der er ingen fortrydelsesret

11. Privatpolitik
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på sikre servere med begrænset adgang, som er placeret i overvågede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at sikre, at vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.